Privacystatement

Privacystatement

Middelpunt Coaching,
gevestigd te 2134 BA Hoofddorp,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Middelpunt Coaching,
2134 BA Hoofddorp.
telefoon: 06-40508651
https://middelpuntcoaching.nl
info@middelpuntcoaching.nl
J.W. Middel is de Functionaris Gegevensbescherming van Middelpunt Coaching Hij is te bereiken via info@middelpuntcoaching.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Middelpunt Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@middelpuntcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Middelpunt Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Middelpunt Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming :

Middelpunt Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Middelpunt Coaching) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

 • Middelpunt Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Wanneer je bent gecoacht door Middelpunt Coaching bewaar ik jouw gegevens tot een jaar nadat de coaching is afgelopen. Jouw betalingsgegevens bewaar ik 7 jaar (eis belastingwetgeving)
 • Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderd.
 • De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd via het contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met elkaar verwijderd.
 • Wanneer je hebt deelgenomen aan een van mijn trainingen bewaar ik jouw gegevens tot een jaar nadat de training is afgelopen.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Met welk doel gebruik ik jouw persoonsgegevens:

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, heb ik je naam en e-mailadres nodig om deze nieuwsbrief met tips en blogs aan je te sturen.
 • Op het moment dat je deel neemt aan een van mijn trainingen heb ik je naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig voor trainingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het reserveren van jouw plek binnen de training en om met je te communiceren over de training.
 • Op het moment dat je een aankoop doet voor een training of coaching heb ik je naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken en om de praktische zaken af te kunnen handelen.
 • Wanneer jij mijn contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Als je door mij gecoacht wordt, maak ik aantekeningen van onze gesprekken. Deze aantekeningen worden opgeslagen.
 • Om jou te kunnen coachen, heb ik je naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met je op te kunnen nemen.
 • Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan je gaan leveren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Delen van persoonsgegevens met derden :

Middelpunt Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Middelpunt Coaching gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Middelpunt Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@middelpuntcoaching.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Middelpunt Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met mij contact op via info@middelpuntcoaching.nl